مقالات


منبع تغذیه سوییچینگ

منبع تغذیه سوییچینگ در سـال ۱۹۷۰ توسـط مهندسـان الکترونیـک مطـرح گردیـد کـه در ابتدای امر از بازدهی پایینی برخوردار بود ولی در مقایسه با باتریها و منابع تغذیه آنالوگ وزن و حجـم کوچکتر ولی در عین حال توان بالایی داشتند. در طرح های نخستین منابع تغذیه از عناصر ابتدایی نظیر BJT استفاده می شد که […]

منبع تغذیه چیست

منبع تغذیه در مدارهای الکتریکی تولیدکننده انرژی است و باعث روشن شدن و عمل کردن مدار می شود. در یک باتری دو قطب مثبت و منفی وجود دارند. اگر باتری را بهصورت شکل ۲-۱ در یک مدار الکتریکی قرار دهیم نیرویی بین دو قطب باتری به وجود میآید که بارهای الکتریکی را به حرکت در […]